دعوای حقوقی تصرف عدوانی
1397/12/16 19:12 66

دعوای حقوقی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی «تصرف در مال غیر، بدون اذن و اجازه مالک و قانون» است. اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستأجر زمین یا ملک آن را تصرف کند، به این عمل وی تصرف عدوانی گفته می‌شود. بنابراین تصرف عدوانی یعنی کسی به جبر و زور مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد.

تصرف عدوانی طبق قانون به دو دسته تقسیم می‌شود:

1- تصرف عدوانی حقوقی

2- تصرف عدوانی کیفری

شروط تحقق تصرف عدوانی

طبق مواد 158 تا 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 برای تحقق عنوان تصرف عدوانی سه شرط لازم است که عبارتند از:

1- سبق (برتری) تصرف مدعی یعنی سابقه تصرف قبلی (خواهان)

2- لحوق (به همین رسیدن) تصرف مدعی علیه یعنی تصرف بعدی (خوانده)

3- عدوانی بودن تصرف، یعنی تصرف باید بدون اجازه و مجوز قانونی باشد.

بر اساس شروط ذکر شده چنانچه شخصی متصرف ملکی باشد و دیگری بدون مجوز قانونی یا با غلبه و به زور ملک را به تصرف خود در آورد. متصرف قبلی می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید.

ویژگی‌های دعوای حقوقی تصرف عدوانی

* خواهان دعوا در تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد و نیازی نیست که خواهان مالک ملک تصرف شده باشد. و تنها با اثبات تصرف قبلی در ملک می‌تواند اقدام به طرح دعوا علیه متصرف عدوانی کند. و مدت زمان تصرف قبلی خواهان باید به اندازه‌ای باشد که او در عرف و عادت متصرف شناخته شود و این مدت بستگی به نظر قاضی ممکن است متفاوت باشد.

اگر متصرف عدوانی، مالک ملک بوده و برای گرفتن حق خود اقدام به تصرف عدوانی ملک کرده باشد متصرف ملک می‌تواند با طرح دعوا و اثبات تصرف سابق و قبلی خود رفع تصرف عدوانی را از دادگاه درخواست کند.

همچنین مالک ملک می‌تواند با طرح دعوای متقابل و ارائه اسناد مالکیت نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام و ملک را با استفاده از مجاری قانونی و قضایی از متصرف پس بگیرد.

2- یکی دیگر از ویژگی‌های احکام رفع تصرف عدوانی، اجرای فوری رأی دادگاه است و بر اساس قانون تجدیدنظرخواهی، مانع اجرای حکم نمی‌باشد و رأی دادگاه مبنی بر رفع تصرف ملک فوری اجرا می‌شود و دادگاه می‌تواند حکم به رفع آثار ناشی از تصرف عدوانی بدهد.

شما مخاطب گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی با وکیل ملکی و یا وکیل دعاوی ملکی در موسسه حقوقی کیانداد با شماره تلفن 02122904873 تماس حاصل فرمایید