طلاق چیست؟
1397/12/12 16:56 97

طلاق چیست؟

طلاق و جدایی به معنای گشودن گره و رها کردن است. همچنین از نظر لغوی دز معنای ترک کردن نیز آمده است و در اصطلاح عبارت است از پایان دادن زناشویی و زوجیت توسط زن یا شوهر.

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و بریدن می‌باشد

طبق ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن در عقد منقطعه (صیغه) با انقضای مدت یا بذل (بخشش) آن از طرف شوهر از زوجیت (زناشویی) خارج می‌شود.

طلاق یکی از اعمال فقه و حقوق است که با یک اراده (زن یا مرد یا نماینده قانونی آنها) تحقق می‌یابد و جزء ایقاعات به شمار می‌آید.

موجبات طلاق

الف) طبق ماده 133 قانون مدنی مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد.

ب) مطابق مواد 1029، 1129، 1130 قانون مدنی زن می‌تواند در موارد خاصی از دادگاه تقاضای طلاق و جدایی کند.

ج) زوجین (زن و شورهر) می‌توانند طبق مواد 1145 و 1146 قانون مدنی درباره طلاق با هم توافق کنند. (طلاق توافقی)

انواع طلاق

طلاق به دو دسته طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم می‌شود که در ادامه مطالب به توضیح آنان خواهیم پرداخت.

طلاق به درخواست مرد

اگر شوهر بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. به این صورت که به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح، بین زن و شوهر خواهد کرد و اگر بین زن و شوهر سازش حاصل نشود برای شوهر گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد و دفترخانه طلاق با دریافت گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را اجرا و طلاق را ثبت می‌نماید.

طلاق به درخواست زن

مواردی که زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند:

* طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف و امتناع شوهر از دادن نفقه و خرجی به زن و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق و جدایی به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه مرد را مجبور به طلاق دادن زن می‌کند.

* در صورت عسر و حرج (سختی) زن می‌تواند طبق ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج در دادگاه ثابت شود.

عسر و حرج طبق این ماده چنین تعریف شده است: «عسر و حرج عبارتست از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه (زن) با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد».

طلاق در صورت توافق

مطابق ماده 25 قانون جدید حمایت از خانواده: در صورتی که زوجین (زن و شوهر) متقاضی و خواهان طلاق توافقی باشد دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین (زن و مرد) می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی (خواهان) از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تقسیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.

برای دریافت مشاوره می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

موسسه حقوقی کیانداد

وکیل طلاق

طلاق توافقی