کد های تخفیف معتبر تاکسی آنلاین دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف ۳۰ درصدی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف ۴ هزارتومان
⚡️مهلت: تا ۱۹ بهمن ۹۷
Code: nwsd9

کد های تخفیف معتبر تاکسی آنلاین دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف 50 درصدی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 6 هزارتومان
Code: dn114

کد های تخفیف معتبر تاکسی اینترنتی دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف 50 درصدی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 5 هزارتومان
Code: dn109

کد های تخفیف تاکسی اینترنتی دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف 4 هزارتومانی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️مهلت: تا 30 آذر 97
Code: yalda97

کد های تخفیف تاکسی اینترنتی دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف 50 درصدی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 7 هزارتومان
Code: aftup

50% تخفیف

کدهای تخفیف معتبر سامانه آنلاین درخواست تاکسی دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف 50 درصدی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 6 هزارتومان
Code: 6000

50% تخفیف تا سقف 7,000 تومان

دریافت اعتبار 5 هزار تومانی تاکسی اینترنتی دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
دریافت اعتبار 5 هزار تومانی

⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه کاربران جدید تهران
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.

5,000 تومان اعتبار

دریافت اعتبار 7 هزار تومانی سامانه آنلاین درخواست خودرو دینگ

منقضی شده ویژه

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
دریافت اعتبار 7 هزار تومانی

⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه کاربران جدید تهران
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.

7,000 تومان اعتبار