کدهای تخفیف معتبر درخواست تاکسی آنلاین از اسنپ

منقضی شده

🎁 اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کدهای تخفیف معتبر

⚡️در صورتی که یکی از کدها کار نکرد همه کدهای موجود را تست کنید.
⚡️امکان دارد کد برای بعضی از کاربران و در بعضی از شهرها کار نکند.
⚡️اکثرا برای 3 سفر تا 11 دی‌ماه

🎁 کد تخفیف ۱۰ هزارتومانی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️هر کاربر یکبار استفاده
⚡️برای بعضی از کاربران
SNPiOS-L32LIL
🎁 کد تخفیف ۱۰ درصدی
YLD-BBDFI
🎁 کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی
snpios-wnuw2f
🎁 کد تخفيف ۵۰ و ۳۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۷ و ۵ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های تهران
ST50N1
ST50N2
ST50N3
ST50N4

ST30N1
ST30N2
ST30N3
ST30N4
🎁 کد تخفيف ۵۰ و ۲۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۴ تا ۲ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های مشهد
SMA50
SMA30
SMA20
🎁 کد تخفيف ۵۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۴ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های اصفهان
SH50N1
SH50N2

50% تخفیف تا سقف 10,000 تومان مشاهده پیشنهاد

کد تخفیف ۵۰ درصدی اسنپ

منقضی شده

🎁 اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کد تخفیف 50 درصدی

⚡️ویژه شهر تهران
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 7000 تومان
⚡️امکان استفاده تا 3 سفر بعدی
⚡️برای بعضی از کاربران
⚡️در صورتی که یکی از کدها کار نکرد هر 4 کد موجود را تست کنید.
⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
موجود ثبت نام کنید.
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف

کدها:
ST50N1
ST50N2
ST50N3
ST50N4

⚡️کدهای ۲۰ و ۳۰ درصدی
⚡️ویژه شهر مشهد
⚡️درصورتی که یکی از کدها کار نکرد کد دیگر را تست کنید.
SMA20
SMA30

50% تخفیف تا سقف 7,000 تومان مشاهده پیشنهاد